Danslessen voor school & opvang

Ik verzorg ook lessen op kinderopvanglocaties,
de buitenschoolse opvang (BSO) en in het basisonderwijs

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat beweging, het stimuleren van het lichaams- en zelfbewustzijn de eigenwaarde van kinderen vergroot. Zeker in deze huidige maatschappij waarin de nadruk vooral op het cognitieve aspect ligt, blijkt beweging meer dan ooit van belang te zijn. Als je al jong leert luisteren naar je lichaam, sterker nog: ermee samenwerkt, leer je keuzes te maken waarvan je gezond en gelukkig wordt. Een basis waarmee een kind voor de rest van zijn/haar leven vooruit kan.

Mijn aanbod aan professionele organisaties bestaat uit themagerichte workshops (in aansluiting op de lesstof), vrije dansexpressie,  Reis door je Lichaam en Taaldans® en Rekendans®.

In het basisonderwijs verzorg ik workshops en lessenreeksen die aansluiten op het actuele thema uit de klas. De lesstof en begrippen verwerk ik in de danslessen. Mijn lessen zijn een vorm van bewegingsexpressie waarbij beleven, voelen, bewustwording en creativiteit belangrijke elementen zijn.

Door middel van mijn lessen stimuleer ik het lichaamsbewustzijn van kinderen, ik nodig hen uit om plezier te maken, samen te werken met klasgenoten en de lesstof op een andere manier te beleven. De kinderen leren andere muzieksoorten kennen en vergroten hun muzikaliteit en ritmegevoel.

Omdat ik ook opgeleid ben tot psychomotorisch kindercoach kan ik de dansoefeningen en bewegingen koppelen aan de ontwikkeling en reflexintegratie.

Reflexintegratie in het kort

Reflexen zijn de onbewuste bewegingen die elk kind voor en vanaf de geboorte maakt en bij doorontwikkeling een startpunt vormen voor een nieuwe ontwikkelingsfase. Elke reflex die bewust in het brein wordt opgenomen (geïntegreerd) zorgt voor de start van een nieuwe ontwikkeling. De motorische ontwikkeling doorloopt zo verschillende fasen van reflexfase met onbewuste bewegingen, tot aan de lateralisatiefase, waarin de inker- en rechterkant van het lijf verschillende bewegingen doen.

Wanneer deze reflexen echter te actief blijven, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling en het gedrag van je kind. Actieve reflexen kunnen ervoor zorgen dat een kind nog niet schoolrijp is. Dat houdt in dat hun zenuwstelsel nog niet voldoende ontwikkeld is.Denk bijvoorbeeld aan problemen met leren waardoor schoolprestaties achteruit gaan, faalangst of stress. 

 

 

 

Reis door het Lichaam©

Kinderen bekrachtigen door het stimuleren van lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde. Reis door het Lichaam is een creatief en educatief programma, speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar.

De methode is ontwikkeld door Esther Arends. Ik heb bij haar de 2-daagse Teacher training gevolgd tot gecertificeerd ‘Reis door het Lichaam’-docent.

Leer kinderen om te luisteren naar hun lichaam zodat ze in hun kracht komen en gezonde, gelukkige keuzes kunnen maken voor hun eigen lichaam en welzijn.

5

Programma

Your Subtitle Goes Here
3

In Reis door het lichaam worden kinderen letterlijk meegenomen op een reis door hun eigen lichaam. Een combinatie van technieken als mindfulness, beweging, dans, yoga en tekenen zorgen voor het vergroten van het lichaamsbewustzijn, het zelfbewustzijn en de eigenwaarde.

In iedere les staat een ander lichaamsdeel centraal. Dit lichaamsdeel wordt beleefd, verkend en ontdekt. Aan het einde van een lessenreeks komen alle lichaamsdelen samen en staat het gehele lichaam centraal. Ook wordt er gebruik gemaakt van beweegspelletjes, verhaaltjes en visualisaties om het bewustwordingsproces te versterken. Dit alles vindt op speelse wijze plaats: plezier maken staat centraal in de les.

5

Lesopbouw

Your Subtitle Goes Here
3

De lessen hebben een vaste opbouw, bestaande uit 5 stappen.

Stap 1: Kennis/educatie
We verkennen het specifieke lichaamsdeel via beeld en onderzoek. We bekijken (door middel van afbeeldingen, een poster en/of een anatomie model) hoe het lichaamsdeel eruit ziet en welke functies het heeft. Tegelijkertijd voelen we dit ook (bijv. de ribben voelen of de botjes van de tenen). Naast kennisoverdracht, wordt dit ook direct ervaren en gevoeld in het eigen lichaam.

Stap 2: Beweging (spel – dans – yoga)
Via spel, dans en yoga worden kinderen uitgenodigd het lichaamsdeel te verkennen. Individuele en groepsopdrachten wisselen elkaar hierbij af.

Stap 3: Dromen
Een visualisatie oefening ter bevordering van de bewustwording.

Stap 4: Teken (inkleuren)
Het behandelde lichaamsdeel wordt getekend en ingekleurd. Aan het einde van het programma is dan het gehele lichaam ingekleurd.

Stap 5: Vieren
Iedere les wordt afgesloten met een moment van vieren, het geven van complimenten aan elkaar.

5

Resultaten

Your Subtitle Goes Here
3

De methode Reis door het lichaam draagt onder meer bij aan de volgende doelen:

 • het vergroten van het lichaamsbewustzijn;
 • het leren samenwerken met het lichaam;
 • het vergroten van de kennis over het lichaam;
 • het leren samenwerken met het lichaam;
 • het bevorderen van een positief zelfbeeld, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen;
 • het ontwikkelen van bewegingsexpressie;
 • het vergroten van de flexibiliteit, kracht, balans en mobiliteit van het lichaam;
 • het vergroten de concentratie;
 • het ervaren van lichaamsbeweging met plezier;
 • het stimuleren van de sociaal- emotionele ontwikkeling waaronder kernwaardes als samenwerking en respect;
 • het stimuleren van dansplezier en creativiteitsontwikkeling;
 • het stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling;
 • het vergroten van de muzikale ontwikkeling en het gevoel voor ritme.

Programma op maat

Reis door het lichaam is een programma dat op jouw wensen kan worden afgestemd.
Een lessenreeks is wenselijk, zodat we een reis maken door het gehele lichaam, losse workshops zijn ook mogelijk. Qua tijdsduur van de les is 75 minuten ideaal en 60 minuten minimaal.

Taaldans® en Rekendans®

Taaldans® en Rekendans® leert peuters en kleuters door dans en beweging spelenderwijs hun taalvaardigheid te vergroten, aan rekendoelen te werken en hun lichamelijk bewustzijn te vergroten. Wil je ook weten hoe je gebruik kunt maken van de beweegdrang van de kinderen in je groep, hen vanuit hart, hoofd en lijf betrokken maken bij de lesstof en zo hun taalvaardigheid en leerresultaten vergroten?

Laat kinderen plezierige leermomenten beleven in beweging, waardoor ze groeien in hun taalontwikkeling, zelfvertrouwen en motorische ontwikkeling.

5

Programma

Your Subtitle Goes Here
3

In de lessen taal- en rekendans vindt u als professional alle doelen terug die door het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) opgesteld zijn op het gebied van rekenen en de taalontwikkeling, voor de voorschoolse opvang en het kleuteronderwijs. De danslessen sluiten aan op het thema en de woordenlijst uit de groep of klas. In de taal- en rekendansles ervaren kinderen deze begrippen nog een keer met het hoofd, hart en lichaam. Spelenderwijs en vol energie leren ze dan tijdens de taal- en rekendans nieuwe woorden en begrippen, luisteren ze naar de muziek en praten ze tijdens de bewegingen en herhalen de woorden.

Taal- en rekendans is bedoeld voor peuters en kleuters op de voorschool, in groep 1-2 van de basisschool, in het NT2 onderwijs en voor kinderen met een andere moedertaal. De les wordt gegeven voor de gehele klas of groep.

5

Resultaten

Your Subtitle Goes Here
3

De kinderen ervaren plezier in dans en hebben het gevoel dat ze ergens goed in zijn.

Het vergoten van de betrokkenheid van kinderen bij de lesstof door middel van beweging.

Het bieden van handvatten om op een bewegende manier met taal aan de slag te gaan in de klas.

Het vergroten van de passieve woordenschat en het horen van nieuwe woorden en begrippen.

Het vergroten van de actieve woordenschat door te praten tijdens bewegingen en woorden te herhalen.

Het vergroten van het gevoel voor klank, rijm en ritme.

Het verhogen van de ouderbetrokkenheid: ouders komen kijken naar de afsluitende les en worden geïnformeerd over de les.

Programma op maat

Ik vind het leuk om van je te horen en maak graag een aanbod op maat, zodat ook jouw groep of klas kan leren door dans!
0
Winkelwagen